1394/12/03 با یک تیر چند نشان بزنید
1394/11/27 امکان پرداخت قسطی و مرحله ای اجرائیات
1394/08/14 ویزا اربعین : زائرین اربعین 94 می توانند برای درخواست ویزای عراق به صورت انفرادی یا گروهی و صدور آن به صورت آنی به این دفتر مراجعه کنند ؛ همچنین صدور گذرنامه در کمترین زمان ممکن برای زائرین اربعین انجام می شود.
1394/02/15 متقاضیان خرید خدمت سربازی که بیش از 8سال غیبت دارند برای تکمیل پرونده به دفتر پلیس+10 پاسداران مراجعه نمایند.
1394/01/01 کارت های قدیمی خدمت و معافیت اعتبار ندارند و برای تبدیل آنها به کارت خدمت و یا معافیت هوشمند ،می توان به پلیس+10 پاسداران مراجعه کرد
1393/12/20 دفتر در ایام نوروز 94 باز است